Loading...
Toezicht en controle bij de uitvoering van overheidsopdrachten voor werken 2023-06-28T05:36:51+00:00

Project Description

Niet te missen voor iedereen die betrokken is bij overheidsopdrachten voor werken. 

Inschrijven

Het niveau en kennis van de diverse sprekers was zeer hoog.

Bart Bieseman, jurist overheidsopdrachten, Stad Gent

Programma

09h00 – 10h30
Welke actoren spelen een rol bij het toezicht en de controle?
– Welk onderscheid is er tussen toezicht of controle  door de aanbestedende overheid en toezicht en leiding door derden ?
– De interne leidend ambtenaar versus externe leidend ambtenaar,  focus op :  aanstelling en vervanging, de bevoegdheden van beiden en de belangrijkste aandachtspunten rond de  aansprakelijkheid van beiden.
– Welke regels gelden voor andere betrokkenen zoals architect, veiligheidscoördinator, …
– Wat doet u in het geval dat er meerdere leidend ambtenaren zijn ? Als de leidend ambtenaren elkaar tegenspreken ? Zijn er alternatieve oplossingen?
– Relevante rechtspraak.
Christophe Lenders
advocaat
GSJ Advocaten

10h30 – 11h00  Koffiebreak

11h00 – 12h30
Hoe toezicht houden?  Een overzicht van de diverse instrumenten die tot de beschikking staan van de  verschillende partijen.
– Dienstbevel, proces-verbaal en dagboek der werken:  hoe worden ze door de wetgever omschreven? Welke juridische consequenties hebben ze?  Hoe worden ze ingezet ?  Zijn er vormvereisten waaraan moet worden voldaan?
– Werfverslagen en  overige instrumenten voor de aanbestedende overheid : hoe kunnen deze ingezet worden in het kader van de toezicht?
– Klachten en verzoeken van de opdrachtnemer:  Hoe moeten ze worden ingediend? Binnen welke termijnen? Wat kan zoal verzocht worden?  Hoe moeten de verzoeken en klachten onderbouwd worden?
– Exceptio non adimpleti contractus (ENAC): in hoeverre dit instrument ingezet worden bij een overheidsopdracht ?
Simon Verhoeven
advocaat
Equator

12h30 – 13h30 Lunch

13h30 – 15h00
Opstart, uitvoering van de opdracht, keuringen en het einde van de opdracht : welke controles voert u uit ?
Opstart :  Borgtocht, afsluiten van verzekeringen en geven van aanvangsbevel
– Waar moet u op letten bij de controle op het stellen van de borgtocht?
– Aan welke eisen moeten de verzekeringen voldoen?
– Welke rechten heeft de opdrachtnemer bij een laattijdig aanvangsbevel ?

De uitvoering : Controle onderaannemers en keuringen
– In welke gevallen is de hoofdaannemer niet vrij om zelf een onderaannemer te kiezen ?
– Welke spelregels zijn er bij de keuze van de onderaannemers ?
-Aan welke eisen moeten de onderaannemers voldoen?
-Hoe dient de hoofdaannemer de opdrachtgever te informeren over een wijziging van onderaannemer?
-Welke sancties kunnen opgelegd worden als de hoofdaannemer de regels rond het werken met onderaannemers niet naleeft ?
– In hoeverre is de aanbestedende overheid aansprakelijk voor onderaannemers?
-Wat is een keuring? Waarin verschilt deze met een oplevering?  Welke types zijn er?
-Welke termijnen zijn van toepassing bij een keuring?
-Hoe omgaan met de kosten die een keuring met zich meebrengt?
-Hoe verloopt de keuring? Welke gevolgen vloeien voort uit een keuring?

Het einde van de opdracht : de oplevering
– Wat is een oplevering ?
– Welke zijn de juridische consequenties van de voorlopige oplevering? En van de definitieve oplevering ?
– Aan welke formaliteiten moet worden voldaan?
– Welke zijn de aandachtspunten bij opleveringen bij leveringen? En bij diensten ?
– Waarborgtermijn: Aan welke verplichtingen moet de  aannemer voldoen ? Over welke actiemiddelen beschikt de aanbestedende overheid ?
Stijn Maeyaert, Advocaat, Tender Law
Bart Gheysens, juridisch adviseur overheidsopdrachten, ESA

15h00 – 15h15 Koffiebreak

15h15 – 16h45

Actiemiddelen van de aanbestedende overheid
Straffen en boetes
– Waarin verschillen straffen en boetes van elkaar?
– Wat voor typen straffen zijn er?
– In hoeverre kunnen straffen opgelegd worden die afwijken van de AUR?
– Hoe omgaan met het proportionaliteitsbeginsel bij het opleggen van straffen?
– Welke straffen worden opgelegd in de strijd tegen sociale dumping?
– Welke regels gelden er bij het opleggen van vertragingsboetes?  Bij werken? Bij leveringen en diensten?

Maatregelen van ambtswege
– Welke algemene regels zijn van toepassing?
– En welke regeling is er bij de uitvoering van werken?

Andere vormen van verbreking van de opdracht
– Verbreking wegens persoonlijke toestand van de aannemer : welke regelgeving is van toepassing?
– Hoe een opdracht verbreken in onderling akkoord?
– En hoe eenzijdig de opdracht verbreken (cfr. artikel 1794 BW)?
Maarten Somers en David Van Valckenborgh 
advocaten
Schoups

Prima opleiding, gericht op de praktijk!

Stephanie Vande Vreken, ingenieur, Vlaamse Milieumaatschappij

Het feit dat de topics specifiek en dus niet te generiek waren, vormde een meerwaarde.

Fabian Swennen, advocaat, GD&A Advocaten

Praktisch

DATUM

26 oktober 2023

TIJD

09h00 – 16h45

LOCATIE

Brussel

OPLEIDINGSPUNTEN

Advocaten : 5 punten OVB

PRIJS

Bedrijven : 660 euro
Administraties : 495 euro

Inschrijven met 2 personen
Bedrijven : 610 euro
Administraties : 445 euro 

Prijzen p.p. en excl. BTW

 

INSCHRIJVEN

SPREKERS

Bart Gheysens is werkzaam als juridisch adviseur overheidsopdrachten bij de Vlaamse Overheid; in deze rol is hij gespecialiseerd in alle vraagstukken rond overheidsopdrachten van werken. Daarnaast is hij bestuurslid van de Belgische Vereniging voor Bouwrecht, publiceert hij regelmatig artikelen over de (toepassing van de) regelgeving overheidsopdrachten en is hij een uitmuntende spreker. 

Christophe Lenders heeft een gespecialiseerde kennis en ervaring omtrent realisaties van vastgoedprojecten omvattende o.a. aannemingsrecht in ruimste zin van het woord en overheidsopdrachtenrecht. Hij adviseert daarbij zowel in de architectuur van de juridische constructie de toewijzing  en de contractsluiting alsook de incidenten die zich tijdens de uitvoering voordoen. 

Simon Verhoeven is als advocaat o.a. gespecialiseerd in het overheidsopdrachten-  en bouwrecht. Inzake overheidsopdrachten is hij zeer goed vertrouwd met zowel de gunning- als uitvoeringsdossiers.  Hij ondersteunt zowel overheden, aannemers, architecten, ontwikkelaars als particulieren en kan tijdens de studiedag de theorie koppelen aan talrijke praktijkvoorbeelden uit verschillende invalshoeken.

Maarten Somers is advocaat bij advocatenkantoor Schoups.  Hij adviseert en vertegenwoordigt cliënten voor zowel rechtbanken en arbitrale colleges als daarbuiten. Zijn specialismen zijn bouwgeschillen en vastgoedoperaties. Tijdens studiedag spreekt hij met zijn kantoorgenoot Jan De Leyn over het belangrijke onderwerp ‘Schade na de oplevering van een bouwwerk’.  

Jan De Leyn is sinds 2013 advocaat bij advocatenkantoor Schoups en werkt vooral in de vakgroep overheidsopdrachten en pps. Samen met zijn kantoorgenoot Maarten Somers geeft hij deze keer een duo-presentatie waarin u hoort wie aansprakelijk is bij schade na de oplevering van een werk.