Loading...
Ambtenarenrecht 2020-05-17T13:05:09+00:00

Project Description

Update beleid, regelgeving en praktische toepassing.

Inschrijven

Programma

09:00- 10:00
Update : het Vlaamse Personeelsstatuut
Het Vlaamse Personeelsstatuut is al verschillende keren aangepast en gewijzigd. Momenteel liggen er 5 ontwerpbesluiten voor bijsturing op tafel, waarvan het ene besluit in een verder gevorderd stadium is dan het ander. In deze sessie hoort u de stand van zaken rond deze besluiten. Wat zit er nog ‘in the pipe’ ? Hoe ver staat het met de harmonisatie van de arbeidsvoorwaarden ?  Wat zijn de gevolgen voor de praktijk ?
Matthias Roman
Agentschap Overheidspersoneel | Vlaamse Overheid

10:00 – 11:00
De oprichting van het Vlaams Pensioenfonds
Vorig jaar heeft de Vlaamse Regering een Pensioenfonds opgericht dat tot doel heeft om contractueel tewerkgestelde personeelsleden een aanvullend  pensioen te geven zodat de kloof met het ambtenarenpensioen deels wordt dichtgereden. Tijd dus om eens uitgebreid stil te staan bij de spelregels van dit Vlaams Pensioenfonds. Voor wie is het exact bestemd ? Welke rechten worden opgebouwd ? Vanaf wanneer ?  Hoe kan een lokaal bestuur aansluiten ? Antwoord op deze en andere vragen hoort u hier !
Tom Somers
Raadgever bestuurszaken
Kabinet Minister Liesbeth Homans

11:00- 11:30
Koffiebreak

11:30-12:30
OCMW en gemeenten delen personeel :  de belangrijkste aandachtspunten
De integratie van OCMW en Stad vond in Roeselare begin 2016 plaats. Ook werd in die tijd een Zorgbedrijf opgericht. Inmiddels bekijken ook veel andere  lokale besturen hoe OCMW en Gemeente geïntegreerd kunnen worden. In deze lezing komen de belangrijkste aspecten van de integratie aan bod aan de hand van de praktijkcase Roeselare. Er wordt stilgestaan bij :
●  De relevante wetgeving
●  Het verloop van het integratieproces.
●  Belangrijke aandachtspunten zoals andere RPR, hospitalisatieverzekering, ander loonpakket, impact sociale maribel door arbeidsvolume vermindering,..
●  De gezamenlijke werving van personeel, verdeling van de verantwoordelijkheid voor personeelsleden, etc…
Karen Verplancke
Departementshoofd Personeel & Organisatie
Stad en OCMW Roeselare

12:30 – 13:30
Lunch

13:30 – 14:30
Re-integratie : pijnpunten in de praktijk.
Het KB van 30 januari 2017 vormde het sluitstuk van alle wettelijke aanpassingen in het kader van het re-integratietraject van arbeidsongeschikte werknemers. Inmiddels worden HR-medewerkers meer en meer geconfronteerd met de gevolgen in hun dagelijks werk. Tijdens deze lezing wordt stilgestaan bij enkele praktijkvoorbeelden van het nieuwe KB. Onderwerpen die aan bod komen zijn:
●  Ervaringen van Groep IDEWE (stand van zaken in cijfers, enkele concrete casussen)
●  Het re-integratieplan: wat is hierin opgenomen ?
●  Wat te doen als :
– Werknemer geen gehoor geeft aan de oproep tot re-integratieonderzoek bij de arbeidsarts?
– Werknemer niet akkoord is met de bevindingen van de arbeidsarts?
– Werkgever het advies van de arbeidsarts niet kan uitvoeren?
Godewina Mylle & Alessandra Roelandt
Preventieadviseurs arbeidsartsen
Idewe

14:30 – 15:30
De nieuwe tuchtregeling voor het statutair personeel van gemeenten en OCMW’s .
●   Welke zijn de krachtlijnen uit de nieuwe regeling?  De belangrijkste wijzigingen ?
●   Hoe verloopt de tuchtprocedure ?
●   Welk tuchtmaatregelen kunnen opgelegd worden ?
●   Welke beroepsmogelijkheden zijn er ?
Tom Peeters
Advocaat
GSJ

Praktisch

DATUM

27 juni 2019

TIJD

09h00 – 15h30

LOCATIE

Brussel

PRIJS

€ 450

Inschrijven met 2 personen :
€ 50 korting per persoon

Prijzen zijn exclusief BTW

INSCHRIJVEN

SPREKERS

Tom Somers werkt als raadgever bestuurszaken in het Kabinet van Minister Homans. In deze functie stond hij aan de wieg van het Vlaams Pensioenfonds, heeft hij de oprichting volledig begeleid en is hij daarom de aangewezen persoon om u bij te praten over dit onderwerp. Tijdens zijn lezing komen de meest gestelde vragen aan bod : Voor wie is Pensioenfonds exact bestemd ? Welke rechten worden opgebouwd ? Vanaf wanneer ? Hoe kan een lokaal bestuur aansluiten ? En meer…

Godewina Mylle is expert ziekteverzuim bij IDEWE en als zodanig zeer nauw betrokken bij re-integratieprojecten.  Ze is gespecialiseerd in arbeids- en verzekeringsgeneeskunde. Ook volgde zij de cursus disability case management (RIZIV). Met haar collega Alessandra Roelandt zal zij een lezing over re-integratie geven. Waar haar collega vooral stilstaat bij de praktische kanten, zal Mylle de procedurele kant toelichten.

Alessandra Roelandt, is arbeidsarts bij de Vlaamse Overheid.  Net als haar co-speaker Godewina Mylle volgde ook Alessandra de cursus disability case management (RIZIV).  Tijdens haar deel van de lezing  over re-integratie put zij ruimschoots uit haar praktijkervaring bij de Vlaamse Overheid. Haar collega Godewina Mylle behandelt de procedurele aspecten rond re-integratie. Kortom, al uw re-integratie-kwesties komen aan bod !

Tom Peeters is advocaat bij GSJ-advocaten en specialist op gebied van  Arbeids- en Sociaal recht, Ambtenarenrecht en Onderwijsrecht. Tijdens zijn lezing zal hij de nieuwe ontwikkelingen in het tuchtrecht behandelen. Voor tuchtprocedures, opgestart vanaf 1 januari 2019, gelden immers nieuwe tuchtbepalingen. Er zijn belangrijke wijzigingen onder meer bij de tuchtsancties en de tuchtonderzoeker. Uiteraard is het van essentieel belang dat u op de hoogte bent van deze nieuwe bepalingen.

Karen Verplancke  is departementshoofd Personeel & Organisatie van Stad en OCMW Roeselare. In deze functie heeft zij de (gevolgen van) de integratie van het personeel van zeer dichtbij meegemaakt en weet ze exact welke zaken van belang zijn tijdens het integratie-traject. Regelmatig wordt zij benaderd door gemeenten en OCMW’s die nog aan de start staan van de integratie en wordt naar haar ervaringen gevraagd. In haar lezing gaat zij dieper in op alle aspecten die komen kijken bij een dergelijk proces. Hierbij staat ze stil bij zowel praktische als juridische zaken.