Loading...
CONGRES EN OPLEIDING 2018-06-07T00:12:14+00:00
2021-07-06T15:14:15+00:00

Wijzigingen bij uitvoering

Er is geen werk dat wordt uitgevoerd zonder dat er wijzigingen zijn tijdens de uitvoering. Soms zijn de wijzigingen het gevolg van ontwikkelingen op de grondstoffenmarkt, soms van een technisch probleem dat zich pas tijdens de uitvoering voordoet en soms omdat een leverancier te laat levert. Wijzigingen laten zich niet of moeilijk voorspellen, komen onverwacht en vragen grote flexibiliteit van alle betrokken partijen. In tegenstelling tot de private sector, hebben wijzigingen tijdens de uitvoering bij publieke bouwwerken bijzonder veel juridische consequenties. De wetgever heeft een omvangrijke set regels opgesteld die ervoor zorgt dat een eerlijke concurrentie gewaarborgd is en dat zorgvuldig wordt omgegaan met publieke middelen. Dit maakt wijzigingen tijdens de uitvoering vaak tot een delicate, en juridisch complexe oefening die zeer regelmatig uitmondt in een geschil dat door een rechter moet worden beslecht. Tijdens deze opleiding worden alle mogelijke soorten wijzigingsfiguren besproken, leert u hoe u juridisch correct handelt om problemen achteraf te voorkomen.

2021-06-18T15:49:37+00:00

BIM – Juridisch en Financieel

Het werken in BIM wordt meer en meer toegepast in België. Grote en middelgrote aannemers hebben deze nieuwe manier van werken al omarmd maar ook andere betrokken partijen zoals architectenbureaus, opdrachtgevers, projectontwikkelaars en gebouwbeheerders zijn steeds meer bezig met het werken in BIM. Een van de belangrijkste vragen die gesteld wordt is : Wat levert het werken in BIM op voor de opdrachtgever. Met welke, nieuwe, juridische vraagstukken krijgen we te maken en hoe gaan we daarmee om? Deze studiedag richt zich tot juristen, opdrachtgevers (zowel publieke als private partijen), aannemers, projectleiders, ingenieurs, architecten en anderen die betrokken zijn bij bouwwerken. In het programma ligt de focus op de juridische praktijk rond het werken met BIM, modelclausules bij bouwopdrachten en op het inzichtelijk maken van de financiële voordelen die het werken in BIM kunnen opleveren voor een opdrachtgever. Experts tonen hoe het werken in BIM eruitziet, bespreken alle BIM-gerelateerde begrippen en definities, overlopen de juridische vraagstukken en staan uiteraard stil bij het financiële plaatje. Kortom een dag die verder gaat waar anderen stoppen en die u daadwerkelijk op weg helpt om het werken in BIM efficiënt toe te passen in uw projecten.

2021-07-07T12:53:07+00:00

Toezicht en controle bij de uitvoering van overheidsopdrachten voor werken

Het correct laten verlopen van een opdracht voor werken tijdens de uitvoeringsfase vraagt specifieke kennis en ervaring van alle partijen. Bij het uitvoeringstraject is groot aantal spelers betrokken en vrijwel altijd krijgt men te maken met onverwachte omstandigheden waar ter plekke correct op gereageerd dient te worden. De gevolgen van het doen of juist nalaten van een iets, kunnen een grote impact hebben op het verdere verloop van de opdracht of voor het budget. Het is aan de publieke opdrachtgever om het proces goed op te volgen, om toezicht te houden en om het werk te controleren. Hoe richt u dit proces in ? Wie is verantwoordelijk ? Wanneer en hoe lang? Hoe wordt gecontroleerd en wat wordt gecontroleerd ? Over welke instrumenten beschikken de diverse partijen om in te grijpen in het bouwproces? Tijdens deze studiedag nemen we u stap voor stap mee in het uitvoeringsproces. Van opstart tot oplevering. En daarna. U leert welke taken en verantwoordelijkheden rusten bij de diverse partijen, welke regelgeving wanneer van toepassing is, welke momenten in de uitvoering om extra toezicht vragen en natuurlijk hoe u valkuilen vermijdt.

2020-07-20T14:35:11+00:00

De publieke sector en zijn verzekeringen

De publieke sector laat financiële voordelen liggen in haar verzekeringsportefeuille ! Of u nu werkzaam bent in een lokale overheid, OCMW, provincie, politiezone, intercommunale, …. Voor de vernieuwing van de verzekeringscontracten maken lokale overheden nog te weinig gebruik van de open offerteaanvraag. De publieke sector mist dus mogelijkheden om de kwaliteit te verhogen en de kosten van de verzekeringen te verlagen. Administraties die regelmatig de markt opzoeken om te onderhandelen over de verzekeringsportefeuille, kunnen wel 40 tot 60 % op de kosten besparen.

2021-07-15T14:37:52+00:00

Bouwfouten en aansprakelijkheid

Het gebeurt zeer regelmatig dat als gevolg van bouwfouten schade optreedt. Zowel tijdens de bouw als na de oplevering. En wat zijn dan de gevolgen? Voor aannemer, onderaannemer, (publieke) bouwheer en andere betrokkenen? Tijdens deze studiedag hoort u wie, wanneer verantwoordelijk is voor de schade, hoe de aansprakelijkheid beperkt of verruimd kan worden en wat de aandachtspunten zijn bij een overheidsopdracht voor werken ten aanzien van bouwfouten, schade en aansprakelijkheid.

2022-07-19T15:05:29+00:00

Stedenbouw en Ruimtelijke Ordening

Actueler dan ooit! De huidige toestand in de wereld toont dat we onze ruimte, onze grond én onze energiebronnen optimaal moeten kunnen benutten. Beleidskaders en regelgeving zijn de instrumenten die dit mogelijk maken. De vaste kern sprekers heeft weer een programma voor u samengesteld om uw vingers bij af te likken; van nieuw beleid tot MER-screenings tot actuele rechtspraak in Ruimtelijke Ordening. Mis het niet. Hopelijk zien we elkaar op 22 september in Brussel!